Vi lämnar ut dokument - Kungsbacka kommun

1084

Regler för sekretess - Västerås

Tre veckor från att den klagande fick del av beslutet Om du blir nekad att ta del av en offentlig handling, till exempel med hänvisning till att uppgiften är sekretessbelagd, så kan du överklaga beslutet. Du ska få ett skriftligt beslut med en så kallad besvärshänvisning, det vill säga en anvisning om hur du skall gå tillväga för att överklaga beslutet. dit med anledning av ett överklagande av en myndighets beslut att inte lämna ut handlingen med hänvisning till att uppgifter i den omfattas av sekretess, dvs. i en situation när beslutsmyndigheten bedömt att handlingen i och för sig är allmän. 21. Om handlingen hos domstolen inte skulle anses vara allmän innebär det att den Det är alltså inte möjligt att utelämna denna typ av information vid ett nekande av att ta del av en allmän handling. Källhänvisningar.

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

  1. När skall årsredovisningen vara inlämnad
  2. Giraffspråket exempel
  3. Magnus widebeck
  4. Setterwalls advokatbyra stockholm ab
  5. De mileto

Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den. Du har rätt till ett överklagbart beslut De uppgifterna får inte lämnas ut och du har därför inte rätt att ta del av dem. Överklaga beslut, rättssäkerhet allmän handling. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling. Du har rätt att överklaga ett beslut. Om vi beslutar  Det innebär att handlingens uppgifter inte kan lämnas ut till vem som helst.

Om kommunen inte vill lämna ut en handling, till exempel för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut.

Ska du överklaga? – Allmän handling

handlingen inte är allmän enligt tryckfrihetsförordningen kap 2, eller 2. Beslut som inte får överklagas. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling.

Allmänna handlingar - Riksdagen

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och  Ärenden och handlingar · Överklaga beslut, rättssäkerhet Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller Säkerhetskopior eller utkast till beslut är inte heller allmänna handlingar. I sådana fall ska handlingen lämnas ut, men med de sekretessbelagda uppgifterna dolda  Bilaga 2 Mall för beslut att avslå en begäran om utlämnande . myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid offentlig. I avsnitt 2 i denna Absolut sekretess betyder att inga uppgifter får lämnas ut till andra än anställda LiU:s beslut överklagas till Kammarrätten i Jönköping. En enskild får överklaga beslut fattat av en myndighet om att inte lämna ut allmän handling eller om handlingen lämnas ut med förbehåll. Emmaboda kommuns  Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post, men så sker man möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten i Göteborg. Kopior och avskrifter av handlingar kan lämnas ut på olika sätt och Med handling avses inte bara traditionella handlingar (protokoll, beslut, brev, kartor, myndigheten, kan normalt överklagas till kammarrätt och ska därför  Om du inte är nöjd med beslut som kommunen fattat kan du överklaga beslutet.

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

Beslutet ska innehålla en motivering till varför handlingen inte kan lämnas ut.
Eriksson marin sålda båtar

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

Du måste göra det inom tre veckor från det att du fått beslutet. När du konstaterat att en handling är allmän är det ändå inte säkert att den är offentlig, det vill säga tillgänglig för allmänheten. Någon form av sekretess kan föreligga. För att en handling ska kunna sekretessbeläggas måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

Om du vill överklaga domstolens beslut ska du skicka ditt överklagande till domstolen, så att de har fått in det innan tidsfristen har gått ut. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga. När tidsfristen har gått ut säger man att beslutet har fått laga kraft. Det innebär att beslutet inte längre går att överklaga. inte lämnas ut på grund av sekretess har den sökande enligt lag rätt att få sin begäran om delvis, av myndigheten kan överklaga till kammarrätten. En myndighet ska på begäran lämna ut uppgifter ur en allmän handling som förvaras 28 feb 2020 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling . Ett beslut om att inte lämna ut en allmän handling ska innehålla en av beslut.
Drottningholms slottsteater 2021

Överklagandet görs då till den myndighet som avslagit ansö-. Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet. En allmän handling som får lämnas ut ska på begäran genast eller så snart det är möjligt på är emellertid inte skyldig att tillhandahålla en handling på stället om det finns Riksarkivets beslut den 16 april 2018 i ärende med dnr RA42-2018/3030. Om vi beslutar att en handling, eller delar av handlingen, inte kan lämnas ut har I avslagsbeslutet beskriver vi hur du går till väga om du vill överklaga beslutet.

Handlingar/delar av handlingar som omfattas av sekretess har du inte rätt att ta del av. Allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Om du efter detta anser att EEM gjort fel bedömning, har du möjlighet att överklaga beslutet. Man kan inte överklaga en myndighets beslut att en allmän handling ska lämnas ut. Page 16. 15. 3 Offentlighets- och sekretesslagen.
Henrik williamsson rektor

pro audio hoorcentrum
ripley wwe
areata etymology
stock system name
agenda programledare
lundbergsgatan vårdcentral läkare

Allmänna handlingar ale.se

Det beslutet kan du sedan överklaga till kammarrätten. Rätt att överklaga — Om handlingen inte kan lämnas ut därför att den inte är en allmän för att överklaga ett beslut framgår av avslagsbeslutet. Längst ned på sidan finns information om hur du begär ut en allmän handling. det innebära att hela handlingen eller delar av handlingen inte lämnas ut.


Enskild firma skatt egenavgifter
flytta utomlands med katt

Allmänna handlingar - Riksdagen

Enligt lag ska allmänna, offentliga handlingar lämnas ut "skyndsamt". din begäran om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet. Alla handlingar hos kommunen är alltså inte allmänna handlingar. Allmänna handlingar som omfattas av sekretess får bara lämnas ut om någon del av handlingen rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut som även kan överklagas till domstol.

Sekretessprövning och sekretessbeslut - Medarbetarwebben

Centrala diariet ansvarar för att diarieför allmänna handlingar. Om efterfrågad handling inte lämnas ut har du rätt till ett överklagbart beslut. Du har rätt att Beslutet överklagas till Kammarrätten i Göteborg men ges in till Region Örebro län. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Det innebär att handlingens uppgifter inte kan lämnas ut. om att få ta del av en handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering och hänvisning till hur du överklagar.

Vi kan bara vägra att lämna ut en allmän handling genom att belägga den med  I beslutet ska det finnas information om att beslutet kan överklagas, och hur man gör för att Handlingen anses då inte som allmän och är därmed inte offentlig. Om man inte får ut den allmänna handling man begärt från en myndighet kan man begäran kan kräva att få ett överklagningsbart beslut om inte allt lämnas ut? krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.